Klubbens Vedtægter

Vedtægter for Hobby klub Danmark

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Klubbens navn er Hobbyklub Danmark.

Stk. 2: Klubbens hjemsted er Danmark, og postadresse er den til enhver tid sidende formand.

§ 2 Formål

Stk. 1: HKD er en interesseklub for Hobby ejere, der bl.a. via nyhedsbreve, arrangementer og sammenkomster kan mødes og udveksle ideer og erfaringer med deres Hobby campingvogne og autocampere, samt campingoplevelser.

Stk. 2: HKD indgår ikke i juridiske tvister, men via importør, forhandler og medlemmer medvirker til at optimere Hobby´s campingvogne og autocampere.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1: Alle ejere af en Hobby campingvogn eller Hobby autocamper kan blive medlem af klubben.

Stk. 2: Ved indmeldelse betales et gebyr, og herudover et årligt kontingent, der dækker en vogn inklusiv familie.

Stk. 3: Gebyr og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4 Eksklusion

Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer vedtægter eller beslutninger der er taget på generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen skal overfor medlemmet begrunde eksklusionen, og eksklusionen skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj. Generalforsamlingen afholdes som et weekend arrangement på en campingplads eller lignende. Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftligt pr. e-mail, senest 30 dage før. Der sendes pr. brev til dem der ikke har e-mail.

Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 dage før, pr. brev eller e-mail.

Stk. 3: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent og gebyr.

6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 8, valg af bestyrelsesuppleant for 1 år og valg af revisor og en revisorsuppleant for 1 år.

7. Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.

Stk. 2: Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom, med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 30 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

Stk. 3: En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal.

§ 7 Beslutninger

Stk. 1: Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, undtagen i § 12.

Stk. 2: Kun medlemmmer der har betalt kontingent, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan afgives en stemme pr. medlemsskab, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3: Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 8 Bestyrelse

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse der består af 3 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, med mulighed for genvalg. Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Opstillings berettigede til disse to poster skal være mindst 18 år og myndige. Formand er på valg i lige år, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og træffer de beslutninger der er nødvendige for klubbens drift. Bestyrelsen er beslutningsdygtige når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

§ 9 Tegningsret

Stk. 1: Klubben tegnes ud af til ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 2: Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig eller solidarisk hæftelse.

§ 10 Regnskab

Stk. 1: Klubbens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2: Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af klubbens revisor.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af fremmødte medlemmer til generalforsamlingen stemmer herfor.

Stk. 2: Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 12 Klubbens opløsning

Stk. 1: Klubben kan ophæves, når forslag herom har været optaget på dagsordenen på en ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling. For vedtagelse kræves at mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2: Opnås et sådan flertal ikke på en generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om klubbens ophævelse kan her træffes når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede.

Stk. 3: Vedtagelse af klubbens ophævelse skal være ledsaget af bestemmelse om anvendelse af klubbens midler.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. september 2005

Underskrift dirigenten:     Jørgen Krogh

Ændringsforslag vedtaget på generalforsamlingen den 17. april 2010

Underskrift dirigenten:   Ole Richardt

Ændringsforslag vedtaget på generalforsamlingen den 29 marts 2014

Underskrift dirigenten: Anne-Marie Damm

Ændringsforslag vedtaget på generalforsamliongen 28. matrts 2015

Underskrift dirigenten: Erik Fougaard Jensen

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE